logo

Dopřejte své zahradě punc výjimečnosti
a originality

Jsme firma, která vznikla v roce 2018. Tvorbě zahrad se věnujeme dlouhodobě. Tato značka vznikla proto, abychom do současných zahrad vnesly oživující a zpříjemňující prvky, které jsou mnohdy i funkčním řešením. Vyrábíme originální designové prvky a mobiliář. Přinášíme moderní trendy.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Daniela Šofraneková Guba design, IČO 51272750, se sídlem Mateja Murgaša 13814 / 2,
080 06 Prešov, Slovenská Republika. (Dále jen: "správce").
Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Mateja Murgaša 13814/2, 080 06 Prešov
email: gubadesign@gubadesign.sk
telefon: 0915 904 474
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo pomocí jednoho nebo více specifických faktorů, fyziologických, genetických, mentálních, ekonomických, kulturních nebo společenských .
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je:
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících se smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt) Poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji plnit ze strany správce.
Ze strany správce přichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.


IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby:
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
zajišťující marketingové služby
Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:
právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
právo podat námitky proti zpracovávání podle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal všechny technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v písemné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptujete.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů

Za účelem přizpůsobení obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií využíváme cookies.